آشنایی با اجزای اصلی وسایل نقلیه و آموزش نکات مهم قبل از شروع رانندگی


دراین بخش شمارابا اجزای وسایل نقلیه آشناخواهیم کرد. همچنین شرایط قبل از رانندگی ر ا به شما آموزش میدهیم.