آشنایی با ابزار های مهم و اجزای کنترل داخل خودرو و بخشهای مختلف آن


شما قبل از رانندگی باید اجزای کنترل خودروی خود را یاد بگیرید لذا در این بخش به شما ابزار های کنترل داخل خودرورا آموزش میدهیم.