کمک های اولیه


کمک های اولیه

اقدامات لازم در زمان تصادفات و چگونگی انجام کمک های اولیه

اقدامات لازم در زمان تصادفات و چگونگی انجام کمک های اولیه

چگونگی انجام تنفس مصنوعی در زمان مواجهه با تصادفات

چگونگی انجام تنفس مصنوعی در زمان مواجهه با تصادفات

روش های خاموش کردن آتش و نحوه برخورد با مصدومین آتش گرفته و یا ضربه مغزی

روش های خاموش کردن آتش و نحوه برخورد با مصدومین آتش گرفته و یا ضربه مغزی