نگهداری وسیله نقلیه


نگهداری وسیله نقلیه

انواع نقص فنی، نحوه گرفتن معاینه فنی و چگونگی رانندگی ایمن

انواع نقص فنی، نحوه گرفتن معاینه فنی و چگونگی رانندگی ایمن

اطلاعات موردنیاز در مورد تسمه تایم و وظایف مربوط به تسمه تایم

اطلاعات موردنیاز در مورد تسمه تایم و وظایف مربوط به تسمه تایم

شیوه کارکرد خودرو و سیستم انتقال قدرت در ماشین

شیوه کارکرد خودرو و سیستم انتقال قدرت در ماشین

سیستم هدایت فرمان، انواع آن و نحوه هدایت و کار کردن فرمان اتومبیل

سیستم هدایت فرمان، انواع آن و نحوه هدایت و کار کردن فرمان اتومبیل

نیازهای خودرو به سیستم برق و اطلاعات لازم در مورد باتری و سیستم اگزوز

نیازهای خودرو به سیستم برق و اطلاعات لازم در مورد باتری و سیستم اگزوز

بهینه سازی سوخت، شرایط حرکت خودرو، بررسی عوامل افزایش مصرف سوخت

بهینه سازی سوخت، شرایط حرکت خودرو، بررسی عوامل افزایش مصرف سوخت

بررسی علل و دلایل پنچری و نحوه تعویض لاستیکهای اتومبیل

بررسی علل و دلایل پنچری و نحوه تعویض لاستیکهای اتومبیل

سیستم ترمز و نحوه صحیح برخورد با سیستم ترمز اتومبیل

سیستم ترمز و نحوه صحیح برخورد با سیستم ترمز اتومبیل

آشنایی با بوق ماشین، پلاک خودرو و بررسی انواع پلاک

آشنایی با بوق ماشین، پلاک خودرو و بررسی انواع پلاک

آشنایی با قسمت های مختلف خودرو و چگونگی نگهداری از خودرو

آشنایی با قسمت های مختلف خودرو و چگونگی نگهداری از خودرو

فیلتر روغن، زمان تعویض و چگونگی تعویض فیلتر روغن

فیلتر روغن، زمان تعویض و چگونگی تعویض فیلتر روغن