شناخت وسیله نقلیه


شناخت وسیله نقلیه

آشنایی با کمربند ایمنی خودرو، نقش آن و آموزش نحوه صحیح بستن کمربند

آشنایی با کمربند ایمنی خودرو، نقش آن و آموزش نحوه صحیح بستن کمربند

آموزش چگونگی روشن کردن اتومبیل، روش و نحوه صحیح به حرکت درآوردن آن

آموزش چگونگی روشن کردن اتومبیل، روش و نحوه صحیح به حرکت درآوردن آن

آموزش نحوه صحیح کنترل وسایل نقلیه و همچنین قوانین و مقررات حین رانندگی

آموزش نحوه صحیح کنترل وسایل نقلیه و همچنین قوانین و مقررات حین رانندگی