تواناییهای رانندگی


فصل دوم

کنترل موتورسیکلت

کنترل موتورسیکلت

قانون دو ثانیه

قانون دو ثانیه

حرکت در میدان

حرکت در میدان

حرکت و توقف

حرکت و توقف

حفظ تعادل

حفظ تعادل

دنده معکوس

دنده معکوس

رسیدگی و تجهیزات موتورسیکلت

رسیدگی و تجهیزات موتورسیکلت

تعویض دنده

تعویض دنده

رعایت فاصله جانبی

رعایت فاصله جانبی

احتیاط در ترمزگیری

احتیاط در ترمزگیری

پارک کردن

پارک کردن