آزمون های سامانه آنلاین راهنمایی و رانندگی راننده

بیش از 45 آزمون رانندگی آنلاین و مشابه آزمون های آیین نامه رانندگی برای کاربران طراحی شده که این آزمون ها میزان تسلط داوطلبین بر مطالب آموزشی را می سنجد. کاربران می توانند قبل از شرکت در آزمون نهایی آیین نامه رانندگی با شرکت در آزمون های شبیه سازی شده سامانه، ضریب موفقیت خود را در آزمون نهایی آیین نامه رانندگی افزایش دهند.

دسته بندی فصل ها :
همه
خودرو سنگین (پایه یک)
خودرو سواری (پایه سه)
موتور سیکلت
شناخت وسیله نقلیه

آزمون 2

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 4

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 5

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 6

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 7

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 8

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 9

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 10

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 11

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 12

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 13

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 14

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 15

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 16

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 17

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 18

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 19

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 20

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 21

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 22

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 23

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 24

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 25

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 26

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 27

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 28

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 29

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 30

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 31

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 32

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 33

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 34

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 35

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 36

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 37

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 38

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 39

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 40

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 41

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 42

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 43

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 44

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 45

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 47

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 46

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 48

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 49

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 50

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 1

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 2

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 3

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 4

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 5

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 6

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 7

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 8

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 9

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 10

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 11

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 12

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 13

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 14

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 15

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 16

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 17

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 18

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 19

شناخت وسیله نقلیه

آزمون 20