آموزشگاه راهنمایی و رانندگی ایثار

غیبت در جلسه اول آئین نامه به منظور حذف از آن دوره می باشد .
در روزهای آزمون(آئین نامه یا عملی )حتما اصل شناسنامه و کارت ملی همراه داشته باشید .
آدرس اینستاگرام آموزشگاه رانندگی
amozeshgah_ranandegi_isar
حضور الزامی
 هنرجویان محترم حضور در تمام کلاسهای تئوری الزامیست وغیبت شما مانع از تعیین کلاسهای عملی خواهد بود.