آموزشگاه راهنمایی و رانندگی جت

امتحان آیین نامه و عملی شهر
روز امتحان آموزشگاه رانندگی جت یکشنبه میباشد.
برای رزور امتحان باید روز شنبه برای ثبت نام اقدام نمایید.
دوره های مجازی کلاس های آیین نامه
شروع دومین دوره مجازی کلاس های آیین نامه روز پنجشنبه به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۱۴ برگزار خواهدشد.
آموزشگاه رانندگی جت
دوره های مجازی کلاس های فنی
شروع دوره های مجازی کلاس های فنی سه شنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد.
دوره های مجازی کلاس های آیین نامه
شروع اولین دوره ی مجازی کلاس های آیین نامه روز سه شنبه به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴ برگزار خواهدشد.