آموزشگاه راهنمایی و رانندگی جت

دوره های مجازی کلاس های آیین نامه
شروع اولین دوره ی مجازی کلاس های آیین نامه روز سه شنبه به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴ برگزار خواهدشد.
دوره های مجازی کلاس های فنی
شروع دوره های مجازی کلاس های فنی سه شنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد.
آموزشگاه رانندگی جت
دوره های مجازی کلاس های آیین نامه
شروع دومین دوره مجازی کلاس های آیین نامه روز پنجشنبه به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۱۴ برگزار خواهدشد.
امتحان آیین نامه و عملی شهر
روز امتحان آموزشگاه رانندگی جت یکشنبه میباشد.
برای رزور امتحان باید روز شنبه برای ثبت نام اقدام نمایید.