آموزشگاه راهنمایی و رانندگی جعفری

اطلاعیه کلاس آیین نامه
هنرآموزان گرامی

 حضور در هر ۸ جلسه تئوری الزامی است. غیبت در هر جلسه مانع از تعیین جلسات عملی شهر خواهد شد.
آموزشگاه جعفری