آموزشگاه راهنمایی و رانندگی جعفری

آموزشگاه جعفری
اطلاعیه کلاس آیین نامه
هنرآموزان گرامی

 حضور در هر ۸ جلسه تئوری الزامی است. غیبت در هر جلسه مانع از تعیین جلسات عملی شهر خواهد شد.