آموزشگاه راهنمایی و رانندگی هدایت

هدایت در کنار شما عزیزان خواهد بود.
اطلاعیه آیین نامه
 حضور در هر ۸ جلسه تئوری الزامی است. غیبت در هر جلسه مانع از تعیین جلسات عملی شهر خواهد بود.