آموزشگاه راهنمایی و رانندگی عزیز زاده شرق

مهدی بصیری

نوع گواهینامه :

خودرو سواری (پایه سه)

نوع تدریس :

فنی

فاطمه جلالی

نوع گواهینامه :

خودرو سواری (پایه سه)

نوع تدریس :

آیین نامه

مجتبی جلیلی

نوع گواهینامه :

موتور سیکلت

نوع تدریس :

فنی

امیرحسین صالحی افشار

نوع گواهینامه :

خودرو سواری (پایه سه)

نوع تدریس :

آیین نامه