آموزشگاه راهنمایی و رانندگی مهران

توجه
هنرجویان عزیز توجه داشته باشند که در روز شنبه ۲۳ اسفند و روز دوشنبه ۲۵ اسفند در ساعات ۱۴ الی ۱۶ کلاس آئین نامه و ۱۶ الی ۱۸ کلاس فنی برگزار میگردد.