آموزشگاه راهنمایی و رانندگی پارس

غلامرضا رضایی پور

نوع گواهینامه :

خودرو سواری (پایه سه)

نوع تدریس :

فنی

فاطمه اسفندیار

نوع گواهینامه :

خودرو سواری (پایه سه)

نوع تدریس :

آیین نامه

اسماعیل ادیب زاده

نوع گواهینامه :

خودرو سواری (پایه سه)

نوع تدریس :

فنی