آموزشگاه راهنمایی و رانندگی ایران پارس

وحید صدرجهانی

نوع گواهینامه :

خودرو سواری (پایه سه)

نوع تدریس :

فنی

غفار رجبی

نوع گواهینامه :

موتور سیکلت

نوع تدریس :

فنی

محمدرضا حسین پور

نوع گواهینامه :

خودرو سواری (پایه سه)

نوع تدریس :

آیین نامه

فنی