آموزشگاه راهنمایی و رانندگی اتحاد

۵۲سال سابقه
جشن پنجاهمين سالگرد آموزشگاه سال۱۳۹۷