آموزشگاه راهنمایی و رانندگی اتحاد

جشن پنجاهمين سالگرد آموزشگاه سال۱۳۹۷
۵۲سال سابقه