آموزشگاه راهنمایی و رانندگی دریا

امتحان آیین نامه
قابل توجه هنرجویان محترم امتحان آیین نامه بعد از گذراندن ۸ جلسه کلاس تئوری و ۱۲ جلسه عملی شهر در صورت تحویل دادن پرونده به آموزشگاه در روزهای زوج (شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه) مجاز به امتحان هستند.
اطلاعیه
لطفا پس از پایان کلاسهای تئوری جهت ادامه مراحل به آموزشگاه مراجعه فرمایید 
حضور الزامی
هنرجویان محترم حضور درتمام کلاسهای تئوری الزامیست و غیبت شما مانع از تعیین کلاسهای عملی خواهد بود