آموزشگاه راهنمایی و رانندگی ایده سازان رهگشا

امید داوری

نوع گواهینامه :

خودرو سنگین (پایه یک)

خودرو سواری (پایه سه)

موتور سیکلت

نوع تدریس :

آیین نامه

آیین نامه و فنی

محمد علیزاده

نوع گواهینامه :

خودرو سنگین (پایه یک)

خودرو سواری (پایه سه)

موتور سیکلت

نوع تدریس :

آیین نامه

فنی

آیین نامه و فنی

مربیگری