آموزشگاه راهنمایی و رانندگی ایده سازان رهگشا

محدودیت تردد از ساعت ۱۲ دوشنبه تا پایان روز جمعه در ۲۵ مرکز استان کشور
جانشین پلیس راه راهور از محدودیت تردد از ساعت ۱۲ دوشنبه تا پایان روز جمعه در ۲۵ مرکز استان کشور خبر داد و گفت: اعمال محدودیت در تهران و کرج یکپارچه دیده شده یعنی یک مرکز استان و یک منطقه دیده شده و تردد بین آن‌ها ممکن است.
تصویر پشت زمینه راننده