آموزشگاه راهنمایی و رانندگی پارس نو

هادی حسن پور فرد

نوع گواهینامه :

خودرو سنگین (پایه یک)

خودرو سواری (پایه سه)

موتور سیکلت

نوع تدریس :

فنی

گیتا نجات

نوع گواهینامه :

خودرو سواری (پایه سه)

نوع تدریس :

آیین نامه