آموزشگاه راهنمایی و رانندگی میلاد

داوود شکیبایی فر

نوع گواهینامه :

خودرو سواری (پایه سه)

نوع تدریس :

آیین نامه

غفار رجبی

نوع گواهینامه :

موتور سیکلت

نوع تدریس :

فنی