آزمون آنلاین شماره 4

آزمون های الکترونیک خانه
1 - برای روشن کردن اتومبیل اولین کاری که باید انجام دهیم چیست؟